За деца

Кога да се обърнете към логопед?
1.1 В случаите, когато е засегнат един или няколко от компонентите на говорната продукция, разглеждани в логопедията като говорни нарушения:
– гласови (при изменения в силата, височината, тембъра на гласа и промени в гласовия резонанс);
– артикулационни (при замени, пропуски, изопачаване на звуковете);
– на плавността на речта (запъване, заекване, бърз и бавен говорен темп);
– разстроени двигателни функции на говорните органи, в резултат на неврогенно нарушение (синдром на ДЦП);
– при дисфункции в говорния праксис (апраксия на развитието).

1.2 В случаите, когато е засегната езиковата способност по пораждането и разбирането на езикови (вербални) съобщения. Езиковите нарушения обхващат:
– нарушения на устния език със затруднения в овладяване на: звуковете и звуковата организация на речта, граматичните правила (морфологични и синтактични); съдържателната, смисловата страна на езика и правилната му употреба; беден речников запас;
– нарушения на писмения език, с разстройства в овладяването на четенето, писането и математическите операции;
– нарушения, в следствие на сензорна недостатъчност (увреден слух и зрение), интелектуална недостатъчност, аутизъм, хиперактивност с дефицит на внимание, социална депривация.

С какво мога да бъда полезна?
За установяване на комуникативното нарушение ще бъде извършена цялостна логопедична диагностика, оценка на състоянието на Вашето дете и ще бъде изготвена терапевтична програма за преодоляване на нарушението. При необходимост ще бъдете насочени към услугите на друг специалист (психолог, рехабилитатор, невролог, ортодонт).

Терапевтични програми:
– индивидуални занимания;
– групови занимания;
– консултиране с родителите и разработване на приобщаващи терапевтични програми;
– домашни занятия, в зависимост от естеството на затрудненията на детето.

На кого мога да бъда полезна?
– родители на бебета – запознаването им с етапите на езиково-говорното развитие, с игрови методи за стимулиране на речта, моторните и познавателни умения;
– деца с езиково-говорни затруднения;
– късно проговарящи деца;
– деца със специални образователни потребности;
– деца с детска церебрална парализа;
– деца със специфични нарушения на способността на учене в училищна възраст;
– деца с трудности в социализацията;
– деца от смесени бракове, отглеждани в двуезична среда.

Продължителност на сесията:
– за деца в предучилищна възраст между 20 – 30 мин.
– за деца в училищна възраст между 30 – 45 мин.

Честота на сесиите – минимум два пъти седмично.

Полезни връзки:

 1. Гласови нарушения – www.referati.org
 2. Артикулационни нарушения – www.logopedia.bg
 3. Нарушения на плавността на речта – www.logopedico.com ; www.logopedia.bg
 4. Дизартрия на развитието – www.logoped-elbo.eu
 5. Апраксия на развитието – www.logopedia.bg
 6. Етапи на езиковото развитие – www.logo5.eu
 7. Специфични езикови нарушения – www.logopedico.com
 8. Фонологично осъзнаване – www.logopedia.bg
 9. Специфични нарушения на способността на учене – www.logopedia.bg
 10. Специални образователни потребности
  Аутистичен спектър – www.logopedia.bg
  Деца с увреден слух  – www.logopedia.bg
  Деца с интелектуални затруднения – www.diuu.bg
 11. Гнозис и праксис – www.logopedia.bg

За възрастни

Кога да се обърнете към логопед?
1.1 При нарушения на плавността и темпа на речта – запъване, заекване, бърз и бавен говорен темп.
1.2 В случаите на неврогенни нарушения (парализа, пареза, хиперкинези, атаксия), в резултат на което са разстроени двигателни функции на говорните органи.
1.3 При дисфункции в говорния праксис (придобита апраксия).
1.4 В случаите на придобито езиково нарушение – афазия (загуба, разпад на езиковите операции – продуциране и разбиране, в следствие на органични поражения върху главния мозък, най-често след прекаран инсулт).
1.5 В случаите на придобито нарушение на писмения език.

С какво мога да бъда полезна?
За установяване на нарушението се извършва логопедична диагностика, оценка на състоянието на възрастния и се изготвя терапевтична програма за преодоляване на нарушението. Важно условие за добри терапевтични резултати е ранното начало на терапията след инсулта или травмата.

Терапевтични програми:
– индивидуални занимания;
– групови занимания;
– консултиране с близките и разработване на приобщаващи терапевтични програми;
– домашни занятия, в зависимост от естеството на затрудненията на възрастния.

Продължителност на сесията между 30 – 60 мин.

Честота на сесиите – минимум два пъти седмично.

Полезни връзки:

 1. Придобита дизартрия – www.lechenie.bg ; www.ezine.bg
 2. Афазия – www.zdrave.towww.logopedia.bg
 3. Придобита апраксия – www.arsmedica.bg
 4. Терапия – www.csrigen.wixsite.com

Услуги

Превенция на комуникативните нарушения и обучителни затруднения

Диагностика на комуникативните нарушения

Терапия на комуникативните нарушения

Други програми

Програми за развитие на комуникативни умения:

1. Театрална работилничка по приказни сюжети.
2. Формиране и развиване на умения за преразказ, съчиняване на текст, описание (преразказване на приказки, разкази, басни; съчиняване на собствен текст по зададена тема; описание на предмети, явления, хора, изображения).
3. Литературно четене с дискусия на прочетеното.
4. Упражнения за развиване на ораторските умения (дискусии, беседи, защита на тези по зададени теми).
5. Упражнения за добра дикция и усъвършенстване на правоговора.
6. Творчески занимания – тематични за развиване на познавателните и езикови процеси.
7. Моторнa игротерапия.
8. Занимания на открито. Посещение на музейни и библиотечни институции. Социално приобщаване и адаптация с помощта на комуникативни техники.
9. Програма за училищна подготовка.
10. Обучение по български език за чужденци – деца и възрастни.

Пламена Тихомирова
логопед-филолог

Квалификация:
– бакалавърска степен по българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“
– магистърска степен по логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“

 

Телефон: 0895 414201
Адрес: гр. Стара Загора
ул. „Христо Ботев“ № 28, вх. 0, ет. 1, ап. 2
e-mail: [email protected]

Карта за Логопедичен кабинет Стара Загора