Превенция на комуникативните нарушения и обучителни затруднения.

 1. Информираност на родителите с етапите на езиковото и говорно развитие. Запознаване с идейно-творчески занимания и игри, стимулиращи и развиващи комуникативните способности.
 2. Навременно идентифициране на нарушението.
 3. Консултиране на семейство и учители.
 4. Оказване на методическа подкрепа на семейство и учители.
 5. Разработване на терапевтична програма, подпомагаща ранната интервенция, с включено участие на родителите.

Диагностиката на комуникативните нарушения е процес на събиране на данни, изследване и цялостна оценка за състоянието на детето/възрастния, включваща:

 1. Събиране и анализ на анамнестични данни:
  – биографични данни;
  – фамилна анамнеза;
  – лична анамнеза;
  – условия на живот в микросреда (семейна, училищна, професионална);
  – общ здравен статус;
  – социален статус.
 2. Интензивно логопедично изследване на:
  – експресивна реч (речева продукция);
  – импресивна реч (възприемане на речта);
  – други изследвания (двигателна активност, възприятия, оценка на когнитивните процеси).

Терапия на комуникативните нарушения

Комплексната логопедична терапия е съобразена с индивидуалните страни и възможности на лицето с комуникативни нарушения. Тя е процес, обхващащ специфични методи, процедури, стимули, които се подбират според съществуващите симптоми. Логопедичната работа с деца въвежда и задължителни игрови ситуации, според възрастта им, целящи провокиране на комуникативна активност. Приобщаването на близките към терапевтичния процес е важно условие за успех, особено на лица с по-тежки нарушения.
Логопедичната терапия обхваща двата основни компонента – на говора и езика и на често съпътстващите нарушения в двигателните и познавателни функции (праксис и гнозис).

 1. Говорна терапия:
  – гласова (дихателно-фонационна);
  – артикулационна;
  – на плавността на речта (дихателно-фонационна, артикулационна и други техники).
  към терапевтичните програми се включва още масаж и релаксиращи процедури.
 2. Езикова терапия:
  – на устния;
  – на писмения език.
 3. Праксисна (артикулационни, мануални упражнения).
 4. Гнозисна (слухови възприятия, звукова перцепция, звуково осъзнаване).